Föreningsstämma 18 juni kl 18.15

Måndagen den 18 juni är det ordinarie föreningsstämma i Brf Etaget, org.nr: 769619-1621 kl. 18.15 på Tastory, Lindhagensgatan 126.

Dagordningen

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelsen
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Välkomna